Sectoren

Onze interventiedomeinen omvatten technologische sectoren die onderhevig zijn aan ernstige operationele veiligheidsbeperkingen

Spoorwegen

Sinds het begin zijn de specifieke kenmerken van onze kernactiviteit ten dienste gesteld van publieke en private spelers in het stedelijk (metro, tram), regionaal en internationaal spoorvervoer.

viattech Q&S heeft een bewezen ervaring in de complexe en zeer gespecialiseerde materie van de grote infrastructuurprogramma’s gericht naar een veiliger en vlotter treinverkeer en het versterken van de interoperabiliteit.

Meer weten

De domeinen van het spoorwegvervoerssysteem die door viattech Q&S worden aangepakt, omvatten de verschillende subsystemen vanuit het oogpunt van risicobeheer en de veilige integratie:

  • Trein Controle, geïnformatiseerde of inklinking type al-relais stations, vrije-spoordetectie, ERTMS/ETCS, GSM-R, infrastructuur (spoor, depot, onderhoudswerkplaatsen, technische gebouwen, CCTV, toegangscontrole)
  • Baan- and treinapparatuur besturing en seingeving (conventionele seingeving, ATP, inklinking type al-relais, communicatienetwerken, ETCS, CBTC …) 
  • Brandbeveiliging, rookafzuiging en technische installaties in tunnels
  • Beschermingsmiddelen voor het onderhoudspersoneel op en rond het spoor (bewegingsblokkering, buitenbedrijfstelling, beheer van de werkruimte)
  • Stroomverdeling, elektrische tractie en bovenleidingsysteem
  • Rollend materieel
  • Verkeersbegeleidingssysteem (ATS, ATO …)
  • Telematicatoepassingen ten dienste van de gebruikers (passagiers en goederen)

Dankzij de kennis van de normatieve context (EN5012x in het bijzonder) die binnen het bedrijf is verworven, biedt viattech Q&S de grote spelers in de sector technische expertisediensten aan die hen in staat stellen veilige besturings- en seingevingssystemen voor het spoor te ontwikkelen die voldoen aan de RAMS-doelstellingen en deze op de juiste manier in hun omgeving te integreren. 

viattech Q&S heeft een lange ervaring opgedaan in de ontwikkeling en implementatie van het interoperabele seingevingssysteem ERTMS/ETCS niveau 1 en niveau 2 SIL 4 (baan- en treinapparatuur) overeenkomstig de TSI-norm en de veiligheid Cenelec normen EN50126/ EN50128/ EN50129/ EN50159.

Als belangrijke referentie ondersteunen onze experts de Belgische infrastructuurbeheerder bij zijn implementatieplan op het volledige conventionele netwerk van ETCS niveau 1 (FS en LS) en ETCS niveau 2, bovenop de laterale seingeving, alsook bij projecten voor de vernieuwing van de geautomatiseerde interlocking stations.

Onze interventies omvatten zowel studies als voorschriften die uitgewerkt worden in het kader van generieke dossiers en engineeringactiviteiten voor specifieke toepassingen. Onze ingenieurs hebben bijgedragen aan de validatie van de functionele en operationele principes van ETCS niveau 1 en niveau 2 in overeenstemming met de nationale voorschriften voor veiligheidssignalering.

Wij ondersteunen het certificeringsproces van de ETCS-installaties die in hun omgeving zijn geïntegreerd door middel van contacten met de verschillende belanghebbenden: de veiligheidsbeoordelingsinstantie ISA, de aangemelde NoBo-instanties en de nationale veiligheidsinstantie voor de spoorwegen.

Luchtvaart – Ruimtevaart – Defensie

In een steeds veranderende omgeving worden de spelers in de luchtvaartsector (civiel, militair) en de ruimtevaartsector geconfronteerd met allerlei uitdagingen die een nieuwe aanpak en nieuwe vaardigheden vereisen.

Meer weten

De vliegtuigen van vliegtuigfabrikanten moeten steeds veiliger, lichter, zuiniger, gemakkelijker te onderhouden, beter aangesloten en minder vervuilend zijn. Goede praktijken in MBSE complexe systeemengineering en het gebruik van ontwerpmodellen worden essentieel voor de integratie van de vele innovaties aan boord van het vliegtuig die de markt nodig heeft.

De infrastructuur zal zich ook verder moeten ontwikkelen om een duurzame groei van het luchtverkeer mogelijk te maken. De systemen voor verkeersleiding en vluchtplanbeheer zullen technologieën gebruiken die toekomstige innovaties kunnen integreren en tegelijkertijd de operationele veiligheidseisen kunnen waarborgen.

viattech Q&S biedt zijn technische expertise in complexe systeemengineering en operationele veiligheid aan om de ontwikkeling van effectieve oplossingen te versnellen die voldoen aan de milieu-, regelgevings- en veiligheidsuitdagingen van onze klanten. Onze methodologische templates zijn gebaseerd op richtlijnen zoals ARP4761, ARP4754B, DO-178C, DO-254, ARP5150 en ARP5151.

Geconfronteerd met een bedreigende geopolitieke context investeren de overheidsinstanties om de veiligheid van hun burgers te waarborgen.

De technologische vooruitgang met betrekking tot verbonden objecten, kunstmatige intelligentie en infrastructuurmodellering biedt nieuwe mogelijkheden om aan de behoeften van deze sector te voldoen. De defensiesector wordt geconfronteerd eïssen van efficiëntie en beschikbaarheid bij het onderhoud in operationele staat en de interoperabiliteit van militaire systemen en apparatuur.

De voortdurende toename van de hoeveelheid informatie vereist de tenuitvoerlegging van controlemaatregelen in een omgeving waar hacking en cyberaanvallen steeds moeilijker te voorspellen of tegen te gaan zijn. Beveiligingstechnologieën moeten doeltreffender middelen inzetten om de integriteit, de beveiliging en de beschikbaarheid van informatie te controleren.

viattech Q&S biedt oplossingen op het gebied van system engineering (requirement management, change en configuration management, MBSE, integratie, V&V …), operationele veiligheid, onderhoudsengineering en logistieke ondersteuning op basis van een geïntegreerde multi-view modelleringsaanpak. Onze methodologische fiches zijn gebaseerd op het referentiekader van de militaire normen.

Automobielsector

Om hun concurrentievermogen op peil te houden, investeren fabrikanten in de automobielsector fors in onderzoek en ontwikkeling (ADAS-systemen, boordsystemen, aandrijving, elektrische voertuigen, autonome en aangesloten voertuigen).

Om deze evoluties te ondersteunen, biedt viattech Q&S zijn technische vaardigheden aan om fabrikanten te ondersteunen in hun innovatieve projecten van slimme en gekoppelde voertuigen die een steeds hogere eis stellen aan de bedrijfsveiligheid. Wij leveren ook onze diensten aan aannemers en exploitanten in hun projecten voor de aanschaf van vloten van hybride of elektrische bussen.

Meer weten

De komst van elektrische en elektronische systemen aan boord en de projecten voor ontwikkeling van voertuigen zonder bestuurder brengen nieuwe technologische uitdagingen met zich mee op het gebied van betrouwbaarheid en functionele veiligheid.

Onze bewezen vaardigheden in de engineering van complexe systemen en functionele veiligheid stellen ons in staat om industriële spelers in de automobielsector te ondersteunen bij het risicomanagement gedurende de gehele levenscyclus van het product. Onze methodologische templates zijn gebaseerd op de ISO 26262-norm voor de functionele veiligheid van wegvoertuigen.

Nucleaire sector

Kernenergie blijft een geloofwaardige oplossing voor de opwekking van elektriciteit die in staat is om fossiele brandstoffen te vervangen door koolstofarme energie en tegelijkertijd te voldoen aan de wereldwijde vraag naar elektriciteit die gepaard gaat met economische groei. De nucleaire industrie zal daarom haar concurrentievermogen ten opzichte van andere alternatieve energiebronnen blijven verbeteren door haar operationele veiligheidseisen aan te scherpen.

Nucleaire veiligheidsstudies en -demonstraties en de daaruit voortvloeiende opvolging van de eisen zijn belangrijke factoren voor het welslagen van nucleaire infrastructuur- en systeemprojecten. Deze eisen vragen dat alle belanghebbenden in de waardeketen een opleidings- en veiligheidscultuurontwikkelingsprogramma opzetten.

Meer weten

Efficiënt risicobeheer moet een doeltreffend risicobeheer worden ingesteld om ervoor te zorgen dat bij de werkzaamheden van andere disciplines in een zo vroeg mogelijk stadium van de voorbereidende fasen van de projecten naar behoren rekening wordt gehouden met de eisen van de nucleaire veiligheid.

viattech Q&S voert in opdracht van haar klanten veiligheidsstudies en probabilistische risicoanalyses uit op basis van modellering van gevaarlijke gebeurtenissen en ongevallen die zich in een kerncentrale kunnen voordoen. Gezien de  complexiteit van de infrastructuur hanteren we een systematische aanpak van storingsanalyse op basis van systeemmodellering.

Industrie

Of u nu een bouwer, fabrikant van apparatuur, aannemer of onderaannemer bent, viattech Q&S zet zich in voor het succes van uw projecten.

Ongeacht de industriële proces sector (chemie, olie, gas, agri-food, papierfabriek etc.) of productie van onderdelen (metallurgie, kunststoffen, houtindustrie etc.), viattech Q&S ondersteunt u door diensten te leveren die voldoen aan uw RAMS-behoeften. Op het gebied van industriëlemachines en apparatuur, of u nu een fabrikant of gebruiker bent, helpen wij u om uw werkomgeving te beveiligen en in overeenstemming te brengen met de vereisten van de machinerichtlijn.

Meer weten

Op het gebied van industriële machines en apparaten helpen wij u, of u nu fabrikant of gebruiker bent, uw werkomgeving te beveiligen en in overeenstemming te brengen met de eisen van de Machinerichtlijn en de Apparatenrichtlijn.

We komen tussen in de verschillende vraagstukken met betrekking tot bedrijfsveiligheid en risicobeheer (HazOp, AMDEC-proces, Event Tree Analysis), de betrouwbaarheid van industriële installaties, geïntegreerde logistieke ondersteuning, testen en inbedrijfstelling, productie en onderhoud (RCM, onderhoudsplan).

Op het gebied van industriële machines en apparaten helpen wij u, of u nu fabrikant of gebruiker bent, uw werkomgeving te beveiligen en in overeenstemming te brengen met de eisen van de Machinerichtlijn (2006/42 / EG) en de Apparatenrichtlijn : risicoanalyse, bepaling van het prestatieniveau (PL) en het veiligheidsintegriteitsniveau (SIL), veiligheidsbeoordeling van uw machines of arbeidsmiddelen, validatie en inbedrijfstellingstesten tijdens de modernisering van gereedschappen bestaande of de aanschaf van nieuwe machines.

viattech Q&S voert bedrijfsveiligheidsanalyses uit (product FMEA, proces FMEA, betrouwbaarheidsstudies), machinerisicobeoordeling maar ook conformiteit van de productieomgeving om te voldoen aan de eisen van machineveiligheidsnormen van kracht (EN ISO 12100, EN ISO 14121-1, EN 60204-1, EN ISO 13849, EN ISO 13850, EN 1037 etc.).

Daarnaast verzorgen wij studies voor het ontwerp en de constructie van besturingssystemen met betrekking tot machineveiligheid, gebaseerd op de functionele veiligheidsnormen EN CEI 62061 en EN ISO 13849-1.