Onafhankelijke Veiligheidsbeoordelaar

Onafhankelijke veiligheidsaudit, inspectie en beoordeling

In de spoorwegsector heeft viattech Q&S een lange ervaring en een erkende expertise opgebouwd in de beoordeling en controle van de betrouwbaarheid, de beschikbaarheid, de onderhoudbaarheid en de veiligheid (RAMS) van subsystemen voor besturing en seingeving volgens de Cenelec normen EN50126, EN50128 en EN50129, de Europese uitvoerings verordening Nr. 402/2013 betreffende de gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie en -beoordeling of andere erkende normen op dit gebied (onafhankelijke veiligheidsbeoordeling of onafhankelijke beoordelingsmissie).

viattech Q&S is door de Belgische ministeriële overheid geaccrediteerd als keiringsinstantie van het type A volgens de criteria van de ISO/IEC 17020:2012 (accreditatiecertificaat nr. 571-INSP). Het bedrijf heeft de expertise om beoordelingen en regelgevende controles uit te voeren als AsBo (Assessment Body) op de verschillende takken van het spoorwegsysteem:

  • Infrastructuur
  • Besturing en seingeving (baan en trein)
  • Rollend materieel
  • Exploitatie en beheer van het treinverkeer
  • Onderhoud
  • Telematicatoepassingen
  • Brand- en rookbeveiligingssystemen in tunnels
  • Algemene samenhang van het risicobeheer en van het Safety Integrity Level (SIL) van het beoordeelde systeem in het spoorwegsysteem als geheel

De aanpak van onze inspecteurs bestaat erin het hele ontwikkelingsproces en de effectieve toepassing ervan te evalueren. Door zich niet te beperken tot een uitsluitend documentaire onderzoek, maakt deze aanpak het mogelijk om proactief potentiële risico’s te identificeren door middel van audits.

De pragmatische aanpak van viattech Q&S beperkt zich niet tot het controleren van de naleving van nationale, Europese of internationale veiligheidsnormen. Wij streven ernaar het eigenlijke proces dat door het ontwikkelingsteam wordt gevolgd en de rechtvaardiging ervan te begrijpen en te herzien.

Deze aanpak is vergelijkbaar met de leidraden en codes van goede praktijk die door de normen worden aanbevolen. In het geval van niet-naleving we een oordeel met een hoge toegevoegde waarde waarin we uitleggen in hoeverre de gevolgde aanpak al dan niet de door het project gestelde veiligheidsdoelstellingen wel of niet kon bereiken.

Onze professionele onafhankelijke evaluatieactiviteiten zijn als volgt gestructureerd:

1) Veiligheidsaudits om te beoordelen in hoeverre veiligheidsplannen en -procedures worden uitgevoerd en of deze voldoen aan de toepasselijke normen of codes van goede praktijken. Deze audits bestaan uit de analyse van deze plannen en interviews met sleutelfiguren binnen het designteam tijdens elke fase van het project.

2) Veiligheidsbeoordelingen om te bepalen in hoeverre de gevaarrisico’s van het ontwikkelde product of systeem, tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht en om de nodige aanbevelingen te doen voor mogelijke corrigerende maatregelen. De beoordelingsactiviteiten bestaan uit een grondige technische evaluatie van de belangrijkste projectdocumenten, de RAMS-analyses, gevarenlogboek (Hazard Log) en het veiligheidsdossier (Safety Case).

De resultaten van deze activiteiten worden gedocumenteerd in auditverslagen, een observatieregister en een uitgebreid veiligheidsbeoordelingsrapport. Aan het einde van dit proces wordt een beoordelingscertificaat afgegeven aan de klant.