Diensten

Onze kernactiviteit omvat complementaire en synergetische werkdomeinen die gericht zijn op het optimaal definiëren en implementeren van technische middelen, technieken en processen gericht op het beheersen van de betrouwbaarheid, de beschikbaarheid, de onderhoudbaarheid en de veiligheid (RAMS) van complexe systemen en de risico’s van ’gevaren die technologische storingen opleveren voor mens en omgeving.

Risicobeheersing & Betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid

Het hoge prestatieniveau dat de gebruiker verwacht, vereist een storingsvrije werking, maar de toenemende complexiteit van de systemen leidt tot een wildgroei van mogelijke storingsoorzaken.

Meer weten

Bovendien wordt de steekproef van feedbackgegevens over storingen steeds slechter gezien de steeds kortere termijn voor operationele inbedrijfstellingen. Wat de catastrofale gevolgen betreft, is het zelfs uiterst onwaarschijnlijk dat deze mislukkingen zich voordoen tot het punt dat ze zelfs nog nooit eerder hebben plaatsgevonden.

RAMS-engineering is de engineeringsdiscipline die besteden is aan mislukkingen. Het omvat een reeks mogelijkheden, waaronder de betrouwbaarheid (Reliability), beschikbaarheid (Availability), onderhoudbaarheid (Maintainability) en veiligheid (Safety), van een entiteit (systeem, product, proces, organisatie, enz.) om te voldoen aan één of meer functies die onder specifieke omstandigheden vereist zijn.

De RAMS-aanpak definieert RAMS-doelstellingen op systeemniveau op basis van gebruikersbehoeften en acceptatiecriteria, om deze doelstellingen te vertalen in -vereisten (inclusief integriteitsniveaus) die op het niveau van de apparatuur en de componenten worden toegewezen, om deze vereisten in de ontwerpfase te implementeren en om hun tevredenheid aan te tonen in de validatiefase.

Ze implementeert analytische technieken en methoden om de RAMS-kenmerken (inclusief testbaarheid) van een product of systeem systematisch te beoordelen en te controleren gedurende de gehele levenscyclus. RAMS-studies worden ook toegepast in een optimalisatiebenadering om de totale kosten van de levenscyclus van het systeem (LCC) te verlagen.

Betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid (RAMS)

viattech Q&S heeft zijn eigen methodologische fiches aangepast aan de specifieke kenmerken van elke sector en gebaseerd zijn op de belangrijkste normen zoals MIL-STD-1629 (FMECA), MIL-HDBK-472 (evaluatie onderhoudbaarheid), NF EN 16271 (functioneel lastenboek, functionele analyse), IEC 61508 (bepaling van SIL-vereisten), MIL-HDBK-217 F en IEC 62380 (voorspellingsmethoden betrouwbaarheid), IEC 1025, IEC 1078 (analyse door middel van betrouwbaarheidsblokdiagrammen)

Onze ingenieurs die getraind zijn in deze technieken staan klaar om de verschillende RAMS-analyses en probabilistische risicobeoordelingen die specifiek zijn voor elke technologie (PRA, HAZOP, FMECA, Foutenboom, Gebeurtenissenboom, Betrouwbaarheidsblokdiagrammen, Markov Model, ongevallensequentieanalyse, Petri-netwerk, enz.) te implementeren.

De methoden worden herzien op basis van onze ervaringen uit eerdere missies om hun efficiëntie te verbeteren en hun toepassingsgebied uit te breiden.

Risicobeheersing, operationeel veiligheidsbeheer

Een product of een systeem dat essentiële veiligheidsfuncties uitvoert of hoge betrouwbaarheid vereist, wordt ontwikkeld met behulp van een gestructureerd engineeringproces, waarbij rekening wordt gehouden met de RAMS-vereisten.

RAMS-management is daarom een belangrijk element in elke organisatie die tot doel heeft te voldoen aan de ambitieuze RAMS-vereisten. Dit gebeurt door erop toe te zien dat de technische en bestuurlijke maatregelen worden genomen die het mogelijk maken de oorzaken van systematische fouten die zich in elke fase van het engineeringproces kunnen voordoen, te identificeren en te elimineren.

Hiervoor ondersteunt viattech Q&S zijn klanten door het aanbieden van diverse consultingservices in RAMS-management, gebouwd op een systeemengineering aanpak:

 • Onze klanten ondersteunen bij het opzetten van een effectieve organisatie, een veiligheidscultuur en een ontwikkelingsproces om de RAMS-doelstellingen te bereiken
 • Ontwikkelen van een RAMS-plan en Verificatie & Validatie plan, waaarin de nodige activiteiten om de RAMS-doelstellingen te bereiken gepland en beschreven worden
 • Zorgen dat geplande activiteiten met betrekking tot ontwerp, verificatie en testen (validatie) toelaten systematische fouten
  (Controle van geplande ontwerp-, verificatie- en testactiviteiten en systematische fouten (veiligheidsafwijkingen) te elimineren tot een aanvaardbaar restrisico niveau)
 • Beheren van een gevaren register (Hazard Log) waarin elk geïdentificeerd risico opgevolgd, geanalyseerd, verminderd, of zelfs geëlimineerd wordt, voordat het product wordt geleverd of het systeem in dienst wordt genomen
 • Opstellen van een veiligheidsdossier met het oog op het bekomen van een certificaat en/of RAMS-goedkeuring overeenkomstig de van toepassing zijn de normen (nationaal, Europees en internationaal)

Onze aanpak wordt gekenmerkt door het aanbieden van een uitgebreide reeks van diensten voor het bevorderen van een voortdurende verbetering van het veiligheids- en kwaliteitsbeheersysteem van onze klanten.

Engineering van Complexe Systemen

De meeste transport- en defensie-industrieën die complexe systemen ontwikkelen profiteren van de voordelen van systeemengineering:

 • Lagere kosten en tijd voor de ontwikkelingscyclus
 • Verbeterde respons op snel veranderende behoeften van klanten
 • Doeltreffend aandacht een normatieve en wettelijke vereisten
Meer weten

Systeemtechniek (Systems engineering) is een methodologische benadering die alle activiteiten omvat die gericht zijn op het specificeren, ontwerpen, ontwikkelen, verifiëren en valideren van een systeem door een kosteneffectieve en efficiënte oplossing te bieden die aan alle belanghebbenden en de behoeften van de klant voldoet. Complexiteit verwijst naar de meervoudige interacties tussen bestanddelen die even belangrijk zijn als het gedrag van elk bestanddeel op zich.

Om innovatieve en complexe projecten te kunnen uitvoeren over steeds kortere cyclustijden, ondersteunt viattech Q&S haar klanten door de beste praktijken voor systeemtechniek te implementeren.

Oplossingen voor effectieve samenwerking van multidisciplinaire belanghebbenden (elektronica, mechanica, hydrauliek, automatisering, etc.) omvatten een analyse van de behoeften van de klant, de ontwikkeling van vereistenspecificaties, het algehele architecturale ontwerp, het technisch-financiële compromisonderzoek met een hergebruikstrategie, integratie, verificatie en validatie.

De aanpak van onze ingenieurs is gebaseerd op zowel de klassieke system engineering met tektstbeschrijving als op de methodologieën voor het beschrijven van systemen als een hiërarchie van functies (SADT-talen, SysML). Systeem engineeringssprocessen, activiteiten en verwachte resultaten gedurende de projectlevenscyclus zijn afgeleid van bedrijfsnormen (IEEE 1220, EIA 632, ISO 15288).

Om de garantie te verkrijgen door middel van documentair bewijs dat het complexe systeem of een wijziging ervan aan zijn specificaties voldoet, wordt gedurende de gehele projectlevenscyclus een benadering van de traceerbaarheid van de eisen die aangepast zijn aan de behoeften van de oplossing geïmplementeerd.

De ontwikkeling van complexe systemen vereist soms een strategische verandering om een doorbraak in innovatie en een digitale transformatie te leiden. Hiertoe analyseert viattech Q&S de bestaande situatie, rekening houdend met het referentiesysteem van de klant, stelt een actieplan voor en begeleidt de klant bij de technische en organisatorische implementatie van dit plan.

Om de ontwikkeling naar behoren af te ronden, worden de werkzaamheden onderworpen aan een planning en van nabij opgevolgd, waarbij rekening wordt gehouden met multidisciplinaire risico’s. Bij viattech Q&S stellen we de goede praktijken van projectmanagement ten dienste van systeemengineering om het werk van de teams te coördineren, de verschillende stakeholders te managen en zo de door de klant gewenste veranderingen uit te voeren op het gebied van kwaliteit – kosten – timing.

Hulp bij projectmanagement

viattech Q&S staat zijn klanten of partners bij in alle stadia van de ontwikkeling van hun wijzigingsproject.

Ondersteuning bij projectmanagement

Onze ingenieurs beginnen met het inventariseren van de bestaande installatie om de relevante elementen voor de studies van het nieuwe systeem vast te leggen (het verzamelen en analyseren van technische plannen en documenten, functionele analyse, het ontwikkelen van risicoaanvaardingscriteria, inspecties van de faciliteit en de prestaties ervan, herziening van bedienings- en onderhoudsprocedures, enz.).

Op basis van de beschikbare onderhoudsgegevens wordt een LCC-model (Life Cycle Cost) voorgesteld om de totale kosten van het onderhoud van de bestaande installatie te beoordelen en zo een vergelijkingsbasis te hebben met de oplossingen die in het voorlopige ontwerp worden overwogen.

We ontwikkelen de verschillende opties voor de vernieuwing van de installaties door te vertrouwen op een Business Case die bestaat uit het analyseren en definiëren van de beste verhouding kwaliteit, veiligheid van de werking, kosten om te voldoen aan de functionele eisen van de operatie. Deze technische en economische studie leidt dan tot een voorstel van technologische keuzes die gemaakt moeten worden voor het aanpassen of vernieuwen van de installatie.

viattech Q&S staat zijn klanten of partners bij die verantwoordelijk zijn voor het werk in alle stadia van de uitvoering van hun project.

Hulp bij projectbeheer

Op basis van het masterplan van de exploitatie, ontwikkelt viattech Q&S een functioneel en architectonisch concept van het nieuwe systeem evenals een voorlopige risicoanalyse om de operationele veiligheidsdoelstellingen en het niveau van veligheidsintegriteit van de potentiële veiligheidsfuncties van het nieuwe systeem te bepalen.

Vervolgens voeren we, op basis van de technologische keuzes die we eerder hebben gemaakt, een technische haalbaarheidsstudie uit van de te ontwikkelen systemen om te voldoen aan het functionele concept en het niveau van veligheidsintegriteit (SIL). In dit stadium hebben we een duidelijk beeld van de toestellen en onderdelen die het onderwerp zullen zijn van de ontwerpspecificaties, de voorwaarden voor installatie en bediening, de beperkingen met betrekking tot onderhoud en ILS, en de totale kosten van investeringen en onderhoud.

Zodra de haalbaarheidsstudie door onze klant is gevalideerd, gaan we verder met het opstellen van de specificatiedocumenten. Deze fase omvat de ontwikkeling van plannen die een indicatie geven van de werkzaamheden en leveringen die uitgevoerd moeten worden, het opstellen van functionele specificaties, RAMS, technische en ILS-specificaties, de voorbereiding van de bestekken voor uitvoering en levering, kostenbeoordeling en algemene werkplanning.

Verificatie en validatie, testen, goedkeuring en kwalificatie

viattech Q&S ondersteunt verificatie- en validatieactiviteiten (V&V) in naam van de industriële klanten. Ons V&V-serviceaanbod is gericht op systemen, software en parametreringsdata die cruciaal zijn voor de operationele veiligheid.

We werken in alle fasen van de softwareontwikkelingscyclus (planning, vereisten, ontwerp, testen, integratie, validatie) om ervoor te zorgen dat aan het eind van elke fase de geproduceerde deliverables voldoen aan de vereisten van de toepasselijke normen en voldoen aan de toepasselijke technieken en methoden.

Meer weten

viattech Q&S voert validatieactiviteiten uit om ervoor te zorgen dat de ontwikkelde software voldoet aan de opgegeven eisen, met name de veiligheidsvereisten.

Om te voldoen aan de specifieke en innovatieve behoeften van onze klanten is het viattech Q&S-team betrokken bij de integratie- en functionele testfasen en bij het homologatieproces voor veiligheidskritische systemen. Onze ingenieurs zijn betrokken bij het testen van de inbedrijfstelling.

Wij helpen de klant die van plan is zijn apparatuur te certificeren en kwalificeren door de testorganisatie te coördineren met de operator en de infrastructuurbeheerder. Onze ingenieurs zijn verantwoordelijk voor het opstellen van testspecificaties, het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het uitvoeren van testritten ter plaatse, het voorbereiden van testbanken in een gesimuleerde of reële omgeving, het uitvoeren van testen, het opstellen van testrapporten en het uitbrengen van een technisch advies.

Maintenance Engineering en ILS

viattech Q&S ondersteunt zijn klanten bij het definiëren en in aanmerking nemen van de onderhoudsvereisten van een industriële apparatuur of installatie in alle fasen van de levenscyclus, van het ontwerponderzoek tot de ontmanteling ervan.

Meer weten

viattech Q&S ondersteunt zijn klanten bij het definiëren en in aanmerking nemen van de onderhoudsvereisten van een industriële apparatuur of installatie in alle fasen van de levenscyclus, van het ontwerponderzoek tot de ontmanteling ervan.

Een onderhoudsbeleid dat aangepast is aan de behoeften van de klant wordt ontwikkeld met behulp van de RCM-methodologie (Reliability Centered Maintenance) in combinatie met een systematisch storings onderzoek in de stijl van een FMECA. Deze studie begint bij de ontwerpfase en er wordt een voortdurend verbeteringsproces geïmplementeerd op basis van kwaliteitsnormen om het onderhoudsplan en het logistieke ondersteuningssysteem te optimaliseren. Een Criticality analyse consolideert het programma voor preventief onderhoud (periodieke controles).

Op organisatorisch niveau geven onze ingenieurs een overzicht van de bestaande onderhoudsorganisatie. Daarna helpen zij de klant bij het definiëren en optimaliseren van het onderhoudsproces, de bijbehorende tools en het logistieke ondersteuningssysteem.

Er wordt een proces ingesteld om de RAM-prestaties van het bedrijf te controleren. We voeren de voorbereiding en analyse van de buiten dienststelling van de installaties uit. Wij helpen de klant om een correctief en preventief actieplan te definiëren en te implementeren om de beschikbaarheid van de apparatuur te verhogen.

In het geval van uitbesteding van onderhoud helpt viattech Q&S de klant bij het definiëren van de reikwijdte van de interventie van de onderaannemer, het opstellen van specificaties en het opzetten van structuren en prestatie-indicatoren.

viattech Q&S ondersteunt haar klanten bij de ontwikkeling van het Integrated Logistic Support System (ILS) om het correcte gebruik van het hoofdsysteem te garanderen en het in operationele conditie te houden. Het ILS-systeem omvat producten of diensten zoals opleiding van agenten, reserveonderdelen, verbruiksgoederen, technische documentatie, gereedschap, enz.

Om zijn opdracht voor een bepaalde tijd en onder bepaalde economische omstandigheden te kunnen vervullen, moet de studie van de installatie die van zijn ILS-systeem integreren. Het doel van de ILS is om te komen tot geoptimaliseerde technische en kosteneffectieve oplossingen die rekening houden met de prestaties van hun ondersteuningssysteem.

viattech Q&S grijpt in alle fasen van de ILS in door de beste praktijken van de defensiesector in te zetten (MIL-STD-1388 1A / 2B, DEF-STAN-00 60, MIL-PRF-49506, MIL-HDBK-502, MIL-STD-470 B, MIL-STD-2173, MIL-STD-1390):

 • ILS en ASL (Logistics Support Analysis) plannen die de ILS-beheerstaken beschrijven, de ILS-studie (doelstellingen van de total cost of ownership studie, FMECA, formulering van onderhouds- en ondersteuningsvereisten, bepaling van RAM- en testbaarheidsdoelstellingen …).
 • De ASL-studie en de bijbehorende database (logistieke boomstructuur, evaluatie van de total cost of ownership, RCM, LORA-reparatieniveaus, onderhoudbaarheidsstudie, definitie van het ondersteuningssysteem, tools en testmiddelen, opbouw van de ondersteuningsdatabase …).
 • ILS-implementatie (implementatie van ASL en bijbehorende database, onderhoudsplan, implementatie van ondersteunende elementen zoals technische documentatie, training, reserveonderdelen, tooling, testapparatuur …).

Een onderhoudsbeleid op maat van de klant wordt ontwikkeld op basis van de RCM-methodologie (betrouwbaarheidsgebaseerd onderhoud) gecombineerd met een systematisch disfunctioneel FMEA-achtig onderzoek. Deze studie begint vanaf de ontwerpfase en er wordt een aanpak voor continue verbetering ingevoerd, geïnspireerd door kwaliteitsnormen om het onderhoudsplan en het logistieke ondersteuningssysteem te optimaliseren.

Projectmanagement & Kwaliteitsborging

viattech Q&S verzorgt namens haar klanten (projecteigenaar, technologieleveranciers, infrastructuurbeheerder, algemene aannemers) het projectmanagement vanaf de concept- en haalbaarheidsstudiefase tot en met de oplevering en inbedrijfstelling van de installatie aan de exploitant.

Projectmanagement

Geconfronteerd met de technische, economische, milieu-, RAMS- en ILS-eisen helpt viattech Q&S haar klanten bij het opzetten van multidisciplinaire teams en goede praktijken op het gebied van projectmanagement en kwaliteitsbewaking.

Dankzij zijn ervaring in de ontwikkeling van innovatieve en veiligheidskritische producten en systemen, implementeert viattech Q&S de processen en tools van systeemengineering om de complexiteit van de projecten te beheersen en ze tot een goed einde te brengen met inachtneming van de beperkingen op het gebied van kwaliteit, kosten en deadlines.

In het kader van de ondersteuning van de aanbestedende dienst of het projectmanagement biedt viattech Q&S zijn klanten advies en projectmanagementdiensten aan (PMO, risicomanagement, configuratiemanagement, contractmanagement, werfbegeleiding, testcampagne en inbedrijfstelling).

Kwaliteitsborging

De rechtvaardiging van het bereiken van RAMS-doelstellingen vereist ook het opstellen van een rigoureuze methode en codes van goede praktijk met het betrekking tot het beheer van de operationele kwaliteitsborging tijdens de verschillende fasen van het project. Deze methodes en codes van goede praktijk zijn gebaseerd op het kwaliteitsmanagementsysteem dat binnen de klantorganisatie is opgezet (ISO 9001, ISO 14001, 6 SIGMA, LEAN, enz.).

Op basis van de doelstellingen van het project en een analyse van de reglementaire en normatieve context stellen we het kwaliteitsplan en het projectmanagementplan op. De voorziene activiteiten in deze plannen worden uitgevoerd om de prestaties van het project te monitoren en ervoor te zorgen dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Bewijsstukken van kwaliteitsverslagen (ontwerpbeoordelingen, eind-of-phase reviews, audits, competentiemanagement, leveranciersaudit, enz) zijn opgenomen in het veiligheidsdossier.

viattech Q&S voert adviesopdrachten uit bij de productie, implementatieondersteuning en optimalisatie van kwaliteitsbeheersingssystemen. Wij treden op bij certificeerbare standaarden (ISO 9001, IS0 14001) of sectorspecifieke normen (spoorwegen, kernenergie, luchtvaart …).

Deze missies hebben betrekking op de verschillende aspecten van kwaliteitsbeheersingssystemen: procesmodellering, ontwikkeling van kwaliteitsbeleid, implementatie van het beleid in kwaliteitsdoelstellingen, opstellen van het kwaliteitshandboek, definitie en implementatie van continue verbeteringsprocessen, systeem/proces/project audits.

In veel industrietakken is een onafhankelijke beoordeling en certificering van veiligheidskritische producten of systemen vereist binnen een regelgevend kader of op vraag van klanten die hun producten of systemen op vrijwillige basis willen laten beoordelen op de naleving van de RAMS-eisen.

In de spoorwegsector heeft viattech Q&S een lange ervaring en een erkende expertise opgebouwd in de beoordeling en controle van de betrouwbaarheid, de beschikbaarheid, de onderhoudbaarheid en de veiligheid (RAMS) van subsystemen voor besturing en seingeving volgens de Cenelec normen.

Training & bijhouden van de laatste technologische vernieuwingen

viattech Q&S biedt haar klanten trainingen aan op het gebied van RAMS, engineering van complexe systemen, geïntegreerde logistieke ondersteuning (ILS) en industrieel risicomanagement. De training vindt plaats bij ons of bij onze klanten.

Meer weten

Er worden twee soorten trainingen aangeboden:

 • Inter-company training: de cursist volgt de trainingssessie in het pand van viattech Q&S in aanwezigheid van deelnemers van andere bedrijven. De voorwaarden staan vermeld in onze catalogus.
 • Intra-bedrijfstraining: De cursist neemt deel aan de training met een groep collega’s van hetzelfde bedrijf bij viattech Q&S of bij de klant. Voor dit soort opleidingen wordt een serviceaanbod gedaan waarin de specifieke voorwaarden zijn opgenomen.

Het programma bestaat uit verschillende modules, waarvan hieronder een niet-limitatieve lijst wordt gegeven:

 • Inleiding tot de RAMS in spoorwegprojecten
 • Beheersing van veiligheidsrisico’s gedurende de gehele levenscyclus van spoorwegprojecten
 • RAMS-technieken
 • Uitwerking van de demonstratie van de veiligheid van kritische software volgens EN50128
 • Uitwerking van de demonstratie van de veiligheid van een product of systeem volgens EN50129
 • Proces voor veiligheidsbeoordeling en certificering van een product, systeem of proces
 • Inleiding tot de principes van engineering van complexe systemen
 • Rekening houden met de milieuvoorwaarden volgens EN50125
 • Rekening houden met EMC-compatibiliteitseisen volgens EN50121

De beschrijving van het doel en het programma van elke opleidingsmodule zijn terug te vinden in onze catalogus.

viattech Q&S kan ook specifieke trainingen geven die aangepast zijn aan uw specifieke noden. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Wij assisteren ook onze klanten in het bijhouden van de laatste technologische vernieuwingen technologische bewakingsproces door het vaststellen van een stand van de techniek van een product, een proces, een technologie of een normatieve/regelgevende context. De evolutie van de wetenschappelijke, technische, industriële of commerciële omgeving wordt geanalyseerd en de resultaten worden ter beschikking gesteld van de managers om hen in staat te stellen te anticiperen op veranderingen en innovatie te vergemakkelijken.